• Publications
  • Influence
اثر آرتمیا اورمیانای غنی شده با ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری
این آزمایش در مدت 6 هفته به منظور تعیین اثرات ناپلئوس آرتمیا اورمیانا (Artemia urimiana) غنی شده با ویتامین E (آلفا- توکوفرول استات) و اسید چرب غیراشباع حاوی 18 درصد EPA و 12 درصد DHA روی میزان رشد،Expand
تغییرات آسیب شناسی بافت آبشش ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) در مواجهه باغلظت های تحت کشنده نانوذرات اکسید مس
زمینه و هدف: در عصر حاضر به دلیل کاربرد گسترده نانو ذرات مس، ورود آن‌ها به محیط‌زیست افزایش‌ یافته است. در این راستا ورود این نانو مواد به محیط‌زیست قابلیت تأثیر بر موجودات زنده ازجمله ماهی‌ها راExpand
بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر ظرفیت انتقال بار بستر در بسترهای فرسایشی
حرکت بار بستر نقش مهمی در انتقال رسوب و خصوصیات ریخت‌شناسی رودخانه‌ها دارد. شیب، دبی جریان و اندازه ذرات از جمله پارامترهای مهم در میزان انتقال بار بستر در بسترهای فرسایش‌پذیر هستند. تا کنون، مطالعاتExpand
رابطه بین طول و وزن و تعیین ضریب چاقی ) K( ماهی گیش پوزه دراز( Carangoides chrysophrys) در آ بهای استان هرمزگان
ماهی گیش پوزه دراز با نام علمی) Carangoides chrysophorys ( از گون ههای مهم و تجاری خلیج فارس محسوبم یشود. رابطه طول و وزن ماهی گیش پوزه دراز در آب های استان هرمزگان از اسفند ماه 1392 تا اسفند ماهExpand
آگاهی اساتید پرستاری و پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از حوادث پرتویی و نحوه مقابله با آن
کشورایرانباتوجهبهگستردگیجغرافیایی،دارایشرایطمحیطیواقلیمیمتنوعیاست. چنانکهدرصدعمدهایازسطحکشورتحتتاثیرپرفشارجنبحاره (STHP)در مرکزوجنوبدارایآبوهوایخشکونیمهخشکاست . سواحلجنوبیخزرواستانExpand
حذف سرب از محلول های آبی با استفاده از توده غیر زنده جلبکsp. Scenedesmus
زمینه و هدف: امروزه یکی از مشکلات زیست محیطی، وجود فلزات سنگین در پساب هایی است که به منابع آبی وارد می شوند. به طور معمول حذف فلزات توسط روش های فیزیکی، شیمیایی یا زیستی صورت می گیرد. در روش زیستیExpand
بررسی و مقایسه پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب روخانه روئین اسفراین در دو فصل تابستان و زمستان
تحقیق حاضر در رودخانه رویین شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی به منظور بررسی تاثیر پساب مزرعه پرورش ماهی قزل آلا بر شاخص های کیفی آب اجرا شد. نمونه گیری در دو فصل گرم و سرد از ماه تیر تا اسفندExpand
...
1
2
3
4
5
...