• Publications
  • Influence
نقد دیدگاه تطوری بودن عصمت امامان شیعه
شیعه در جهان امروز، مکتبی است با اندیشه‌های خاص در حوزه امامت که عصمت، از شاخص‌ترین اندیشه‌های آن به شمار می‎‌آید. در دوران معاصر، برخی خاورشناسان و محققان جهان اسلام، اندیشة عصمت امام را محصول
بررسی شواهد منتقله بودن روایت سبعه احرف
نوشتار پیش رو پژوهشی است درباره روایت معروف به " سبعة احرف" که به مسأله نزول قرآن بر هفت حرف اختصاص دارد. اکثر دانشمندان اهل سنت روایت نزول قرآن بر حروف هفتگانه را تلقی به قبول نموده و سپس توجیه های
تحلیل فرایند «تفسیر» و «تطبیق» قرآن بر اساس کارکرد «سیاق» و «شأن نزول»
قرآن کریم، متنی است که مخاطبانش به منظور دریافت مراد آن نیاز به «تفسیر» دارند. پس از دریافت مراد، نوبت به فرایند «تطبیق» یا همان بهره‌بری از مراد در جهت هدایت می‌رسد. مسأله آن‌جاست که فهم تفسیری و پس
عرضه احادیث بر قرآن در تفاسیر البیان و المیزان با تأکید بر تفسیر 12 جزء نخست
تخصص و مهارت علامه طباطبایی در تفسیر و حدیث، روش‌شناسی او را برای یافتن ملاکهای عرضه بر قرآن در ارزیابی احادیث، دارای اهمیت کرده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، به عملکرد علامه
...
1
2
3
4
5
...