• Publications
  • Influence
اثر ضد قارچی عصارة خام 27 گونة گیاهان دارویی علیه عامل لکه موجی گوجه فرنگی (Alternaria solani)
TLDR
The main goal of this report was studying the antifungal effect of 27 medicinal plant species crude extracts against Alternaria solani, which indicated the presence of antIFungal compounds in different plant extracts and that was in agreement with the results reported by authors.
تأثیر سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه و پروتئین بدن زنبوران کارگر در کلنیهای زنبور عسل (Apis mellifera L.)
نقش ویتامین‏ها در تغذیۀ زنبور عسل به‌ویژه در مواقعی که تغذیۀ کمکی با شکر یا جایگزین‏های گرده مطرح می‏گردد اهمیت دارد. به همین منظور تأثیرات سطوح گوناگون ویتامین C بر میزان تخم‌گذاری ملکه و پروتئین
کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی
زردی و پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهم‌ترین بیماری‌های نخود است. در این پژوهش اثر کاربرد جداگانه و ترکیبی قارچ Trichoderma harzianum T33، باکتری Pseudomonas
بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل
بیماری کپک خاکستری با عامل Botrytis cinerea یکی از بیماریهای مهم پس از برداشت به ویژه در میوه سیب و توت‌فرنگی است. به منظور مهار زیستی این بیمارگر از 14 جدایه مخمری استفاده شد. جدایه ها از منابع
بررسی بیماریزایی جدایههایی از Phytophthora و Pythium (sensu lato) روی شاخههای بریده و دانهالهای بادام
در بازدیدهایی که طی سال‌های 90-1389 از نهالستان‌ها و باغ‌های مختلف بادام در استان کرمانشاه به عمل آمد، از نهال‌ها و درختان بادام با علایم مشکوک به آلودگی به گونه‌های پیتیوم و فیتوفتورا و خاک همراه با
...
1
2
...