• Publications
  • Influence
اعجاز مدیریتی قرآن با رویکردی به نظام سلامت
قرآن، جامع ­ترین منبع است که می­ توان از آن به شیوه­ یی روشمند، علوم روز مدیریت را استخراج و مدیریت جامعه­ ی اسلامی، سازمان­ ها و سیستم­ های آن را بر پایه­ ی مفاهیم قرآنی بنا کرد و پیش برد. یکی ازExpand
اپیدمیولوژی سرطان¬ها و مرگ¬ومیر ناشی از آن¬ها بر اساس مطالعه ثبت سرطان بیمارستانی استان هرمزگان، 86-1381
مقدمه: آنچه امروز توجه به ثبت دقیق و اجرای روش­های پیشگیری و درمان سرطان را الزامی می­سازد تغییر الگوی بیماری­ها است. سرطان به­طور فزاینده­ای عاملی مهم در بار جهانی بیماری در دهه­های آینده خواهد بود.Expand
بررسی الگوی بیماریهای منجر به بستری بر اساس دهمین ویرایش طبقهبندی بینالمللی بیماریها در بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس، 1381-1386
زمینه و هدف: یکی از عوامل مؤثر در مدیریت بهتر بیمارستانی، ارزیابی الگوی بیماری‌های منجر به بستری در مراکز درمانی است که با تجزیه و تحلیل آن، میزان تجهیز و آماده‌سازی شبکه‌های بیمارستانی کشور، باExpand
...
1
2
...