• Publications
  • Influence
ارائه و تعیین الگوی بهینه برای مقاومسازی مستقیم برش منگنهای دالتخت بتنمسلح با استفاده از FRP بادبزنی
دال‌های تخت بتن‌مسلح به دلیل مزایایی نظیر پوشش دهانه‌های بزرگ بدون نیاز به وجود تیر، سهولت اجرا، افزایش سرعت ساخت، کاهش ارتفاع کلی ساختمان، در بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینExpand