• Publications
  • Influence
بررسی تنوع صفات بیولوژیکی تولید مثلی در ژنوتیپهای نعناع
به‌منظور بررسی تنوع صفات بیولوژیک تولید مثلی ژنوتیپ‌‌های نعناع، آزمایشی بر روی ١٩ ژنوتیپ  متعلق به 5 گونه در ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و در قالبExpand
بررسی جذب و تجمع سرب در مراحل مختلف رشد و نمو بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla)
آلودگی ناشی از حضور فلزات سنگین در خاک‌های کشاورزی، یکی از مهمترین مشکلات اکولوژیک در سطح جهان است. بر اساس داده‌های آژانس حفاظت محیط‌زیست، سرب مهمترین فلز آلاینده است. در این تحقیق، با توجه به اهمیتExpand
بررسی تنوع ژنتیکی از نظر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در جمعیت های مختلف ماریتیغال ) L. (Silybum marianum
تنوع ژنتیکی 14 جمعیت از گونه L. Silybum marianum جمع‎آوری شده از مناطق مختلف ایران در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بررسیExpand
...
1
2
3
4
5
...