• Publications
  • Influence
برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401) در شرایط خوزستان
به‏منظور برآورد ضریب خاموشی، کارایی مصرف تشعشع و ضرایب تولید ماده خشک گیاه کلزا (هایولا 401)، در تاریخ‏های مختلف کاشت و تراکم بوته، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامینExpand
بررسی واکنش کاهش عملکرد گندم به رقابت یولاف وحشی در سطوح مختلف نیتروژن
به‌منظور بررسی کاهش عملکرد گندم (Triticum aestivum) ناشی از تداخل یولاف وحشی (Avena fatua) در سطوح مختلف کود نیتروژن، یک پژوهش مزرعه‌ای به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سهExpand
بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره ی پر شدن دانه در نخود (رقم هاشم)
افزایش خطی شاخص برداشت یک ابزار ساده جهت آنالیز و پیش­بینی رشد و عملکرد دانه در مطالعات شبیه­سازی را فراهم ساخته است. به منظور بررسی افزایش خطی شاخص برداشت و پارامترهای مربوط به آن در دوره­ی پر شدنExpand
اثر دگرآسیب بقایای گندم و کلزا بر جوانهزنی و رشد اولیه چند گیاه زراعی و علف هرز در شرایط آزمایشگاه
چکیده    در این مطالعه، اثر دگرآسیب عصاره­های آبی گندم و کلزا روی جوانه ­زنی و رشد اولیه برنج، ذرت، آفتابگردان، تاج خروس و سوروف در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. شاخ و برگ گیاهان مورد نظر در دمایExpand
کمّی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: II- تولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه
به‏منظور بررسی تولید و زوال برگ در بوته گندم، دو آزمایش مزرعه­ای در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 رقم گندم در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز، با عرض جغرافیایی 31 درجه و 16Expand
کمّیسازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: I- تولید و زوال برگهای ساقه اصلی در شرایط مزرعه
یکی از اجزای اصلی مدل‌های شبیه‌سازی رشد گیاهان زراعی، نمو سطح برگ است که اثر بسیار مهمی روی فتوسنتز و تعرق گیاهی دارد. نمو سطح برگ شامل ظهور برگ‌های جدید، توسعه برگ‌های سبز شده و پیری برگ‌های مسنExpand