• Publications
  • Influence
اثرات عصارۀ اکدایستروئیدی گیاه Silene aucheriana و هالوفنوزاید در کنترل موریانۀ (Isoptera: Rhinotermitidae).sp Reticulitermesدر شرایط آزمایشگاهی
امروزه ترکیبات اکدایستروئیدی، از جمله فیتو‌اکدایستروئید‌ها و آنالوگ‌های اکدایسون، به دلیل توانایی کنترل آفات مورد توجه قرار گرفته‌اند. آگونیست‌های هورمون پوست‌اندازی با اختلال در پوست‌اندازی باعث مرگExpand
تأثیر چوب تیمارشده با قارچ بیمارگر حشرات Metarhizium anisopliae در کنترل موریانه Microcerotermes diversus
The entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin, causal agent of green muscardine of insects, is an important fungus in biological control of pests. No reports exist on theExpand
ارزیابی دو رنگ مورد استفاده در روشMark-Release-Recapture برای علامتگذاری موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:Termitidae)
از روش های Mark-Release-Recapture به منظور تعیین قلمروی جستجوگری کلنی موریانه­ها و ارزیابی جمعیت موریانه­های جستجو­گر استفاده می­شود. در این تحقیق، علامت­گذاری موریانه­ها با استفاده از دو رنگ(NB) Expand
ارزیابی خسارت گونههای متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز
مینوز برگ مرکبات (Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillaridae یکی از آفات محدودکنندۀ کشت و کار مرکبات در خوزستان است. در این بررسی، خسارت شش گونه مرکبات نسبت به این آفت در شرایط باغیExpand
تعیین بهترین شاخص ریخت سنجی در کنترل کیفی جمعیت جنسی زنبور پارازیتوئید (Lysiphlebus fabarum (Braconidae: Aphidiinae
" نگهداری در سرما" از معمول ترین روش های ذخیره ی زنبورهای پارازیتوئید در پرورش انبوه این دشمنان طبیعی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، امکان سنجی نگهداری مراحل رشدی لارو سن آخر و شفیره ی زنبورExpand
...
1
2
3
...