• Publications
  • Influence
پهنهبندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم
درک پتانسیل عملکرد و فاصله موجود بین عملکرد واقعی گیاهان زراعی با عملکرد قابل دست‏یابی جهت تشخیص عوامل محدود کننده‏ عملکرد ضروری می‏باشد. دانستن استعداد یک منطقه جهت تولید یک محصول خاص می‏تواند موجبExpand
مطالعه واکنش اجزای عملکرد دانه و غلاف سبز 2 رقم باقلا به فاصله بین ردیف در کشت بهموقع و دیرهنگام
منطقۀ گرگان یکی از مناطق مهم تولید باقلا در ایران محسوب می‌شود. با این حال، اطلاعات کافی دربارۀ جنبه‌های گوناگون مدیریت تولید این گیاه وجود ندارد. این آزمایش به‌منظور بررسی تأثیر فاصلة بین ردیف، رقمExpand
پراکنش عمودی بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی در بانک بذر مزارع زیرکشت سویا و گندم
هدف از این تحقیق بررسی توزیع بذرهای کلزای خودرو و خردل وحشی در بانک بذر مزارع زیرکشت در گرگان بود. برای این منظور،  نمونه‏گیری از خاک سه مزرعه در دو زمان (بعد از برداشت کلزا و قبل از کشت محصول درExpand
ببررسی شاخص های تنش در انتخاب ژنوتیپ های گندم متحمل به شرایط دیم و تنش شوری متوسط و شدید در استان گلستان
سابقه و هدف: منطقه اجرای آزمایش در استان گلستان با شرایط مختلف زراعت (آبی و دیم) و خاک هایی با درجات مختلف شوری (بیش از 38 درصد اراضی آن شور می‌باشد) واقع گردیده است که انتخاب ژنوتیپ متحمل گندم بهExpand
تغییرات در کربوهیدرات های محلول و فعالیت آنزیم های پالاینده گونه های اکسیژن فعال در کدوتخم کاغذی طی انبارداری در دماها و رطوبتهای بذر مختلف
زوال یک پدیده طبیعی است که در همه بذرها رخ می دهد و منجر به کاهش تدریجی قابلیت حیات بذر در طی انبارداری می‏گردد. در مطالعه حاضر روابط بین تجمع قندهای احیایی و غیر احیایی، مقدار پروتئین محلول، فعالیتExpand