• Publications
  • Influence
بررسی مکانیزم تومور رجیستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سطح شهر تهران ؛ سال۱۳۸۳
بررسی مکانیزم تومور رجیستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سطح شهر تهران ؛ سال‭۱۳۸۳ ‬ , بررسی مکانیزم تومور رجیستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی وExpand
تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم
یکی از ساختارهای قرآن برای بیان معارف، داستان‌پردازی است. قرآن کریم نیز مانند سایر کتب آسمانی برای آموختن قانونمندی-های هستی به آدمی و انذار و تبشیر وی و نیز اخبار از سرگذشت پیشینیان و حکایت پیامبرانExpand
تبیین معناشناختی آثار قول از دیدگاه قرآن کریم
از روش­های نوین تحقیق و پژوهش در قرآن کریم، معناشناسی واژه­های قرآنی است. در این نگرش، پس از انتخاب کلمات کلیدی، برای رسیدن به شبکه معنایی، میدان­های معناشناسی هر واژه به همراه ارتباط سیستمی میانExpand
مطالعه تطبیقی سیستم دیابت رجیستری بیمارستانی در کشور های منتخب و ارایه الگو برای ایران ؛۱۳۸۴
مطالعه تطبیقی سیستم دیابت رجیستری بیمارستانی در کشور های منتخب و ارایه الگو برای ایران ؛‭۱۳۸۴ ‬ , مطالعه تطبیقی سیستم دیابت رجیستری بیمارستانی در کشور های منتخب و ارایه الگو برای ایران ؛‭۱۳۸۴ ‬ ,Expand
...
1
2
3
...