• Publications
  • Influence
خاصیت ضدباکتریایی گیاه صبر زرد علیه باکتری Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیبزمینی
در این مطالعه اثر بازدارندگی عصاره‌ی اتانولی، متانولی، استونی و کلروفرمی بخش­های مختلف برگ گیاه صبر زرد شامل بخش پارانشیمی، ژل و شیرابه بر باکتری عامل بیماری پوسیدگی نرم غده سیب­زمینی PectobacteriumExpand
تنوع فنوتیپی و ژنتیکی استرینهای Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان میوه دانهدار در استان سمنان
بیماری آتشک با عامل Erwinia amylovora یکی از مهمترین بیماری‌های خسارت‌زای درختان میوه دانه­دار به‌ویژه گلابی و به در استان سمنان است. در طی سال‌های 87 و 88 تعداد 80 استرین E. amylovora از میزبان‌هایExpand
شناسائی باکتریهای خاکزی باغهای انگور در استان زنجان و بررسی اثر بازدارندگی آنها علیهRhizobium vitis عامل گال ریشه و طوقه
بیماری سرطان ریشه و طوقه ناشی از Rhizobium vitis یکی از مهم‌ترین بیماری‌‌های انگور در کشور‌های مختلف از جمله ایران است. این بیماری در استان زنجان سالانه خسارت قابل توجهی به درختان انگور واردExpand
بازنگری استرینهای Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان میوه دانهدار از نظر تنوع ژنتیکی، بیماریزایی و وجود مقاومت به استرپتومایسین
بیماری آتشک با عامل Erwinia amylovora به عنوان مخرب‌ترین بیماری در خانواده رزاسه است که در بعضی از استان‌ها تولید محصول به و گلابی را غیراقتصادی نموده است. در این تحقیق تنوع فنوتیپی، ژنتیکی،Expand
بازدارندگی سودوموناسهای فلورسنت علیه گالزایی نماتد Meloidogyne javanica روی گوجهفرنگی در شرایط گلخانه
از ریزوسفر بوته‌های گوجه‌فرنگی و درختان زیتون استان‌های گلستان، گیلان (منطقه رودبار) زنجان و قم نمونه‌های خاک جمع‌آوری شد. از این نمونه‌ها باکتری‌های جنس Pseudomonas روی محیط کشت King’s B جدا وExpand
شناسایی، پراکنش و تعیین برخی ویژگی های عوامل باکتریایی بیماری زای همراه با تغییر رنگ و سوختگی خوشه برنج در استان مازندران
بیماری تغییر رنگ و سوختگی خوشه در چند سال اخیر با توسعه کشت ارقام پرمحصول برنج شیوع بیشتری در مزارع داشته است. علائم این بیماری به صورت قهوه ای شدن خوشه بوده که معمولا با عقیمی و پوکی شلتوک ها همراهExpand
...
1
2
3
...