Learn More
Розглянуто метод побудови інтерполяційних сплайнів високих мірностей як тензорного добутку одномірних. Наведено алгоритм розрахунків та ілюстрацію наближення тестової функції
  • 1