Learn More
The synsthesis of SBA-16 silica molecular sieve using block copolymer EO 106 PO 70 EO 106 (F127) as structure-directing-agent, SiO 2 prepared from rice husk as silica source and using copolymer(More)
Trong bai bao nay, trinh bay nghien cứu tổng hợp  vật liệu ban dẫn p-n NiO-ZnO từ vật liệu khung hữu cơ kim loại (Ni-ZIF-8). Vật lieu Ni-ZIF-8 được tổng hợp từ 2-methyl imidazole va hỗn hợp Ni 2+ va(More)